ต้องการอ่านค่าจาก PLC ผ่านระบบ Internet

Request Solution: 

            ต้องการนำค่าจาก PLC ที่รับ Input จาก Pressure Sensor จากจุดต่างๆ (ชลบุรี, เชียงใหม่) มาแสดงผลที่ Center (กรุงเทพฯ) ผ่านทางระบบ Internet โดย PLC มี Serial Port สำหรับ รับ/ส่ง ข้อมูล

Wisco Application: 

            ทางบริษัท WISCO มีอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับระบบ “รับ/ส่ง ข้อมูลผ่านทาง Internet" จะเป็นอุปกรณ์รุ่น MC330, MC331 จะทำหน้าที่ รับ/ส่ง ข้อมูลที่มาจาก Serial Port (RS232/485/422) ไปยังระบบ Internet โดยอาศัย ADSL Modem หรือ Router (สำหรับ MC331 จะมี Modem อยู่ภายใน)

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

MC330: Serial to Ethernet Converter

MC331: Serial to 4G LTE Converter