Video Stories

Home Video Stories


 

Basic use a Products

RC51: 3G Modbus Data Center

         เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม(Field Devices)เช่น PLC, Power Meter ฯลฯ ที่สื่อสารด้วยโปรโตคอล MODBUS RTU/ASCII/TCP และทาการส่งข้อมูลให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล โดยอาศัยโมเด็ม UMTS/HSDPA (3G Modem) ที่ถูกติดตั้งไว้ภายในตัว

CL29: 3G Data Logger

   เป็นอุปกรณ์ที่ทาหน้าที่บันทึกข้อมูลค่าวัดต่างๆ CL29 สามารถวัดสัญญาณได้ทั้งแบบ Pressure, Analog และ Digital (Pulse) โดย CL29 จะบันทึกค่าวัดอย่างต่อเนื่องลงใน Flash Memory และจะส่งข้อมูลที่บันทึกได้นั้นผ่านสัญญาณ GPRS เข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ไปยังเซิร์ฟเวอร์

RC33: RS-232/RS-485/RS-422 To Ethernet

RC33: RS-232/RS-485/RS-422 To Ethernet Converter

      แสดงตัวอย่างการตั้งค่าให้กับ RC33 เพื่อให้อุปกรณ์ Analog Input Module (AI210) ซึ่งมี Port RS232/485 สามารถส่งข้อมูลผ่านทางระบบ Network LAN หรือผ่านทางระบบ Internet โดยยังคงสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมของเดิมได้

MC320: Modbus Gateway

   เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อการสื่อสารระหว่าง Modbus TCP และ Modbus RTU/ASCll ให้สามารถสื่อสารกันได้ โดย MC320 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางด้าน Serial ได้ทั้งแบบ Master และ Slave ส่วนทางด้าน Ethernet สามารถเชื่อมต่อได้ ทั้งแบบ Server และ Client (Modbus TCP/UDP: Master/Slave) โดยรองรับการเชื่อมต่อจาก Client (Modbus TCP Master) ได้พร้อมกัน 8 ตัว

CL23: Data Logger

      เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลค่าวัดขนาดเล็ก ทั้งค่า Analog และ Counter (Totalizer) โดยข้อมูลนี้จะถูกบันทึกอย่างต่อเนื่องไว้ในหน่วยความจำภายในเครื่อง ซึ่งจะมีค่าวันและเวลาที่บันทึกไว้กำกับลงไปด้วย โดย Analog Input สามารถระบุย่านที่จะวัดได้ตั้งแต่ 4-20 mA, 1-5 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC ส่วน Totalizer นั้นจะทำการนับจำนวน Pulse ที่เข้ามาและจะบันทึกค่านับทั้งหมดลงในหน่วยความจำด้วย


 

Product Review

Centralized Data Logging System

      เคยไหมที่ต้องเดินจดค่าวัดตามจุดต่างๆทั่วโรงงาน ซึ่งกว่าจะจดค่าวัดครบต้องใช้เวลาไปเท่าไหร่? ต้องใช้คนงานเดินจดค่าวัดกี่คน แล้วค่าวัดในขณะนั้นเป็นค่าที่ต้องการจริงๆหรือไม่ ลองให้อุปกรณ์ช่วยบันทึกค่าวัดและส่งกลับมายัง Control Room ให้แทนดูไหม......

Centralized Data Logging System

     ระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบรวมศูนย์ โดยจะจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลบนเซอร์ฟเวอร์ทั่วไป โดยนำเอาความสามารถของเซอร์ฟเวอร์และระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ และใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นตัวกระจายข้อมูล ทำให้ง่ายต่อการจัดการและเข้าถึงได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต

CL27: GPRS Data Logger

         เป็นอุปกรณ์ทำหน้ำที่บันทึกข้อมูลค่ำวัดต่ำงๆ สัญญำณได้ทัง้ แบบ Analog และ Digital (Pulse)โดย CL27 จะบันทึกค่ำวัดอย่ำงต่อเนื่องลงใน Flash Memory และจะส่งข้อมูลที่บันทึกได้นั้นผ่ำนสัญญาณ GPRS เข้ำสู่เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต ไปยังเซิร์ฟเวอร์

Wisserv Utility Presentation

         ภาพรวมการทำงานของโปรแกรมวิสเซิร์ฟนั้น จะเริ่มเมื่อมีการส่งข้อมูลจากตัวอุปกรณ์มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมวิสเซิร์ฟจะถูกเรียกขึ้นมาทำงาน (ผ่านกลไกของเว็บเซิร์ฟเวอร์) โดยจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและสิทธิ์ในการเข้าถึงฐานข้อมูล หลังจากนั้นโปรแกรมจะตรวจสอบคำสั่ง(หรือการร้องขอ) ของตัวอุปกรณ์และดำเนินการตามนั้นจนเสร็จ และรายงานผลกลับไปยังตัวอุปกรณ์ เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการ

RC33: RS-232/RS-485/RS-422 To Ethernet Converter

         เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เครื่องมือที่มี Port RS-232 หรือ RS-485/RS-422 สามารถส่งข้อมูลผ่านทาง Ethernet Network (LAN) โดยยังคงสามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมของเดิมได้ ทำให้การใช้งานของอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อได้โดยไม่มีข้อจำกัดทาง Serial Port อีกต่อไป

RC37: GSM Alarm

         เมื่อ GSM Alarm RC37 ได้รับสัญญาณการเกิด Alarm จากภายนอกผ่านทาง Digital Input RC37 จะส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังเบอร์โทรศัพท์ซึ่งถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้า การโปรแกรมข้อความ SMS และเบอร์โทรศัพท์ ผู้ใช้สามารถโปรแกรมเองได้ โดยผ่านทางคอมพิวเตอร์ RC37 สามารถรับสัญญาณ Digital การเกิด Alarm ได้จากอุปกรณ์หลายแบบ เช่น PLC, Contact Switch, Proximity Sensor นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถส่ง SMS เพื่อควบคุมการ ON-OFF ของ Digital Output ได้

RC53: Modbus Data Logger

         เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้ารวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม (Field Devices) เช่น PLC, Power Meter, Flow Meter, Analog Module, RTU ฯลฯ ที่สื่อสารด้วยโปรโตคอล MODBUS RTU/ASCII/TCP โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆไว้ในรูปของ “ป้ายข้อมูล (Data Tag)” คล้ายกับการทำงานของโปรแกรม SCADA และทำการบันทึกข้อมูลลงใน Memory Card (Micro SD) ซึ่งสามารถถอดได้เพื่อนำไปโหลดข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์

AI210: Analog Input Module

         เป็นอุปกรณ์ที่สามารถรับสัญญาณ Analog Input ได้ 8 ช่อง, Digital Input 4 ช่อง และควบคุม Digital Output ได้ 4 ช่อง โดยผู้ใช้สามารถโปรแกรม Analog Input ให้ใช้ได้กับ Sensor หลายชนิด เช่น Thermocouple, RTD หรือ Voltage เป็นต้น

RC52: Modbus Data Center

         เป็นอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้ารวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์ภาคสนาม (Field Devices) เช่น PLC, Power Meter, Flow Meter, Analog Module, RTU ฯลฯ ที่สื่อสารด้วยโปรโตคอล MODBUS RTU/ASCII/TCP โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆไว้ในรูปของ “ป้ายข้อมูล (Data Tag)” คล้ายกับการทำงานของโปรแกรม SCADA และทำการส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูล

AL100: Line Notify Alarm System

         เมื่อได้รับสญัญาณการเกิด Alarm จากภายนอกผ่าน ทาง Digital Input AL100 จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยงั LINE Group หรือ E-Mail ซึ่งถกูโปรแกรมไว้ ลว่งหน้า การโปรแกรมข้อความการแจ้งเตือนผ้ใูช้สามารถโปรแกรมเองได้ผ่านทางหน้าเว็บบราวเซอร์

MC330: Serial To Ethernet Converter

         เป็นอปุกรณ์ที่ช่วยแปลงช่องทางการสื่อสารแบบ RS232 หรือ RS485/RS422 ให้สามารถรับส่งข้อมลูผ่านเครือข่าย Ethernet ได้ ท าให้ข้อจ ากดัในการ ชื่อมต่อพอร์ตอนุกรมไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไป โดย MC330 สามารถประยุกต์ใช้กับงานต่างๆได้หลากหลาย เช่น การขยายระยะการเชื่อมตอ่สายสญัญาณ, การทดแทนช่องสื่อสารอนกุรม หรือการเพิ่มช่องสื่อสารอนกุรม เป็นต้น

MC331: Serial to 4G LTE Converter

         เป็นอปุกรณ์ที่ชว่ยให้เครื่องมือที่มีพอร์ต RS232 หรือ RS485/RS422 สามารถส่งข้อมลูผ่านทางเครือค่ายโทรศพัท์ 4G (LTE) โดยยงัคงสามารถใช้งานร่วมกับ โปรแกรมของเดิมได้ ท าให้การใช้งานของอปุกรณ์สามารถเชื่อมตอ่ได้โดยไม่มีข้อจ ากัดทาง Serial Port อีก ตอ่ไป


 

Tech Tips

Disable Lisend Signature Windows 10

         ขั้นตอนการ Disable Lisend Signature สำหรับ Windows 10 (สามารถนำไปใช้งานกับ Windows 8/8.1 ได้เช่นกัน) ในกรณีที่ไม่สามารถติดตั้ง Driver ให้กับ USB