Product Warranty

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า


   1. บริษัท วิศณุและสุภัค จำกัด รับประกันผลิตภัณฑ์เฉพาะที่ซื้อภายในประเทศไทยเท่านั้น โดยมีกำหนดเวลา 1 - 5 ปี ตามทีระบุในแต่ละผลิตภัณฑ์นับตั้งแต่วันที่ซื้อไป
   2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น

   3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

      3.1 สติ๊กเกอร์รับประกันสินค้าต้องยังคงอยู่ไม่ฉีกขาด หลุดหาย
      3.2 สินค้าต้องไม่ถูกงัด แกะ แก้ไข ตัดแต่งต่อเติม ดัดแปลง และซ่อมแซมโดยบุคคลทีไม่ใช่คนของบริษัทวิศณุและสุภัค จำกัด
      3.3 การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ซอฟท์แวร์ หรือโปรแกรมเสริมต่างๆ ที่อยู่ในตัวสินค้าที่รับประกัน
      3.4 ความเสียหายที่เกิดจาก การใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำแนะนำเรื่องการใช้งาน ความประมาท อุบัติเหตุ หรือ ความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติเช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น

   4. การรับประกันนี้ไม่รวมถึง ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือธุรกิจใดๆ ของลูกค้า