Power Meter Management Package

Request Solution: 

            ต้องการแสดงผลและบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้า, ค่าประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้า, ส่วนไหนของโรงงานหรืออุปกรณ์ตัวไหนกินไฟมากที่สุดภายในโรงงาน และแจ้งเตือนเมื่อระบบมีความผิดปกติ

Wisco Application: 

            ทางบริษัท Wisco มีเครื่องมือช่วยบริหารและวางแผนการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยโปรแกรมสามารถคำนวณค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (Demand) แบบ Real-time พร้อมทั้งบันทึกประวัติและพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อเป็นแนวทางไปสู่การวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงาน สามารถนำข้อมูลมาแสดงผลในรูปแบบของ Excel (.csv) และ PDF ได้อีกด้วย

            นอกจากนี้ยังสามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อระบบผิดปกติ และส่ง Report ประจำวันได้โดยอัตโนมัติ ผ่าน E-Mail และ Line Application