อ่านค่าจาก Current Transducer (Output 4-20 mA) ไม่ตรง

1. Output 4-20 mA ของ Current Transducer เป็นแบบ 2 Wire หรือ 4 Wire

  • ถ้าเป็น 2 Wire จะต้องต่อ Supply เพื่อ Loop กระแส 4-20 mA ออกมาใช้งาน
  • ถ้าเป็น 4 Wire สามารถใช้งานได้เลย
  • 4-20 mA จะต้องไม่ใช้สัญญาณประเภท Control เช่น 4-20 mA ที่ใช้สำหรับควบคุม Motor, ควบคุมพัดลม หรือควบคุมปั๊มน้ำ เป็นต้น

2. ที่ขั้ว Analog Input ของ AI210 จะต้องมีตัวความต้านทาน (R 250 Ω) ต่อคร่อมขั้วที่ 1 (+) กับ ขั้วที่ 2 (-)
3. กำหนด Input Type ของช่องสัญญาณนั้นเป็นกระแส