โปรแกรม AI Utility ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโมดูล AI210 ได้

  • ตรวจสอบหมายเลขของ CommPort ของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับโมดูล AI210
  • ตรวจสอบ Baudrate ของโมดูล AI210 ดูได้จาก Dipswitch ภายใน AI210 ช่องที่ 6 และ 7 โดยจะต้องกำหนด Baudrate  ระหว่างโมดูล AI210 กับโปรแกรมให้ตรงกัน
  • Protocol ที่ใช้จะต้องเป็น ASCII เท่านั้น (Dipswitch ช่องที่ 8 ON)