เกิด ERROR ขณะทำการ Sync. Database

1. เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน Connect GPRS

  • ตรวจสอบ SIM ที่ใช้งาน สามารถเชื่อมต่อ GPRS ได้หรือไม่

2. เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน Connect Server

  • ตรวจสอบการตั้งค่า Group Name ของโมดูล CL27 จะต้องกำหนดให้ตรงกับเครื่อง Server
  • ถ้า Group ในเครื่อง Server มีรหัสผ่าน จะต้องระบุรหัสผ่านให้ถูกต้อง (Group Key)
  • Host Name จะต้องระบุเป็น ชื่อ หรือ IP Address ของเครื่อง Server
  • Port จะต้องระบุเป็นหมายเลข Port ของเครื่อง Server

3. เกิดความผิดพลาดในขั้นตอน Update Data Server

  • ในเครื่อง Server จะต้องมีไฟล์ command.php
  • ตรวจสอบ Path ของโมดูล Cl27 โดยจะต้องระบุเป็น Path ที่เก็บไฟล์ command.php ที่อยู่ในเครื่อง Server